உறுப்பினர்

ஒற்றுமையே பலம்! கூடிவாழ்ந்தால் கோடி நன்மை!!

தமிழ் சமூகம் மற்றும் தமிழ் சமூகத்திற்காக நடத்தப்படும் கலாச்சார, சமூக மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் பங்கேற்பதற்கும் ஆர்வமுள்ள அனைத்து தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் விண்ணப்பிக்க அழைக்கப்படுகின்றனர்.

Membership is open to all individuals and families who are interested in supporting and participating in Cultural, Social and Entertainment programs conducted by and for the Tamil community in Tamil.

 

Members Counts

This section will be update weekly basis

5

Board Members

15

Executive Committee Members

80

Familes

245

Current Members